Algemene voorwaarden De leukste bingo van Zeeland

De leukste bingo van Zeeland, handelend onder de naam “Wijkvereniging Bossenburgh”, gevestigd aan de Bossenburgh 147 te Vlissingen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40310363 te Middelburg, hierna te noemen aanbieder heeft de volgende voorwaarden opgesteld op 24-04-2017. Met deelnemer(s) wordt de bezoekende gast(en) bedoeld die kansspel spelen.

1) • Deelnemers dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn, behoudens voor zover in de Specifieke spelvoorwaarden anders is bepaald. Indien deelname voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) op grond van de Specifieke spelvoorwaarden is toegestaan, verklaren deelnemers tot 18 jaar toestemming van (een) ouder(s) dan wel voogd te hebben verkregen voor deelname aan het spel. 2) • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Aanbieder en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers en van door de Aanbieder bij de organisatie van het spel ingeschakelden, waaronder begrepen sponsors of dealers. 3) • De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan het spel. De Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres. 4) De deelnemer is zich ervan bewust bij deelname lid te worden van de moeder organisatie van de lbvz genaamd wijkvereniging Bossenburgh, u betaalt hiervoor € 1,50 extra indien u nog niet als zijnde lid geregistreerd staat. 5) Een deelnemer die toegang heeft gewonnen via de ik geef weg, prikbord of gelijkwaardige acties dienen éénmaal administratie kosten te betalen voor de leden administratie, het bedrag hiervoor is éénmalig € 2,50 en kan online of aan de kassa voldaan worden. 6) • Over de uitslag van het spel en de toekenning van prijzen kan niet worden gecorrespondeerd. 7) • De prijzen en het winnen van toegangskaarten zijn persoonsgebonden en staan op naam van de winnaar. De prijzen en/of gewonnen kaarten zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor geld of voor andere producten of diensten. Indien u uw gewonnen toegangskaart wilt overdragen, kan dit uitsluitend na schriftelijke toestemming van de organisatie. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs en/of gewonnen toegang niet worden uitgekeerd en is de Aanbieder gerechtigd een andere winnaar te selecteren. 8) • De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs. 9) • De afhandeling van de levering van de prijzen gebeurt door de Aanbieder of een ander daartoe aangestelde derde partij. 10) • De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijzen. In het geval de winnaar een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). De Aanbieder kan niet aansprakelijk gesteld worden, indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen. Ook niet in geval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten. 11) • Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten, lunch of diner bonnen of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen- toegang, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. 12) Indien u kaarten heeft aangeschaft via de social deal actie gelden hiervoor aangepaste voorwaarden. Een social deal actie is niet geldig in combinatie met andere acties, aanbiedingen en kortingen. U heeft een arrangement aangeschaft en dient deze binnen drie maanden te verzilveren, dit kan uitsluitend online. Na het invoeren van de social deal actie code op onze website ontvangt u een e-ticket. Deze is persoonsgebonden en kan uitsluitend door uzelf worden verzilverd op één van de avonden binnen drie maanden. Voor Social deal acties geldt: Per editie laten wij maximaal 50 SD klanten door, u dient dus tijdig te reserveren. • Indien de prijs bestaat uit een reis of verblijf in het buitenland waarvoor een paspoort is vereist, zal de deelnemer voor toekenning van de prijs in het bezit dienen te zijn van een geldig paspoort, bij gebreke waarvan een prijs niet aan een deelnemer zal worden toegekend. 12) • De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. 13) • De winnaars van de prijzen geven de Aanbieder toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van het spel te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met het spel als mede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet. 14) • De winnaars van de prijzen zullen op verzoek van de Aanbieder medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de Aanbieder voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald. 15) • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met de deelname aan het spel. De Aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet bescherming persoonsgegevens zal worden behandeld. 16) • De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan het spel en de uitreiking van de prijzen. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij het betreffende spel (waaronder begrepen dealers en/of sponsors). Bovendien verleent de deelnemer toestemming om hem/haar op de hoogte te houden van producten en/of diensten van de Aanbieder. 17) • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden voor het gebruik van de prijzen door de winnaars. 18) • De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan het spel of de aanwijzing van de winnaar. 19) • De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de spellen. 20) • De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot het spel of het spelverloop op oneerlijke wijze beïnvloeden. 21) • De gebruiksvoorwaarden zoals gepubliceerd www.deleukstebingovan.nl op zijn eveneens van toepassing door deelname aan het spel. 22) • De Algemene en Specifieke spelvoorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten, die onder verantwoordelijkheid van de sponsors of overige derden worden georganiseerd. 23) • Op verzoek van een deelnemer zullen de Algemene voorwaarden gratis ter beschikking worden gesteld aan de deelnemer. Tevens zijn de Algemene spelvoorwaarden te raadplegen op www.deleukstebingovan.nl. 24) • De Aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Spelvoorwaarden gedurende de looptijd van het aanbod te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden het spel te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door de Aanbieder op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt. 25) • Indien één of meer bepalingen van de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden aan. 26) • Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de spelen kunnen aan de communicatie afdeling van De leukste Bingo van Zeeland worden toegezonden.